Kategorie

DEZYNFEKCJA

Kolumna do dezynfekcji

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Biuroland PUH informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  dane osobowe, jest Biuroland PUH z siedzibą w Suwałkach przy ulicy Waryńskiego 14.

Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu  danych osobowych:

adres e-mail : poczta@biuroland.pl

adres pocztowy : Biuroland PUH  16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 14

2. Żródło posiadanych  danych

Otrzymaliśmy je  w związku z dokonywanymi transakcjami zakupu, wycen, a także uzyskanej pisemnie zgody.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych przez Biuroland PUH

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania :

  • realizacji zamówień,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych
  • analitycznych i statystycznych (w tym profilowania)
  • windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych, podatkowych i rachunkowych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych :

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym za zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b) podmiotom powiązanym z Biuroland PUH, tj. dostawcom, producentom czyli  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług,  a także w celu usuwania ewentualnych reklamacji;

c) do realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsletterów, wydruków i adresowania materiałów reklamowych.

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów.

6. Prawa osoby (podmiotu), której dane dotyczą:

Wszystkim osobom (podmiotom), których dane osobowe są przetwarzane przez Biuroland PUH w Suwałkach przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO :

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie zgody by zostały usunięte;  dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Biuroland PUH dane osobowe narusza prawa zainteresowanego, można  wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).